Disclaimer

Algemeen Gebruik van deze site van Wonam – en de eventueel daarmee verbonden sites – is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van genoemde vennootschap.

Gebruik website
Deze website is opgezet als informatieve site. In geval dat u via deze website of een onderliggende site van Wonam de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Wonam aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene en bijzondere voorwaarden van het desbetreffende product e/o de dienst. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het internet. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Wonam uitdrukkelijk afgewezen.

Functioneren website
Wonam stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Wonam een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wonam vraagt uw begrip hiervoor en wijst erop dat zij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website
Wonam stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Wonam de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u onvolkomenheden in de verstrekte informatie aantreft, verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers om de betreffende informatie te verifiëren. Wonam kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Gebruikmaking van de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Copyright
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Wonam en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectueel eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Wonam in het algemeen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van Wonam. In geval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom Wonam en/of haar leveranciers, behoudt Wonam zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen op de persoon of rechtspersoon die de copyright schendt of opdracht gegeven heeft het copyright te schenden.

Verwijzingen hyperlinks
Het is de gebruiker slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonam, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wonam de hyperlink ‘www. Wonam.nl/.’ aan te brengen. Bij overtreding van deze bepaling behoudt Wonam zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Klachtenservice
Wonam stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Stuur een mail naar info@wonam.nl Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

PRIVACY

Wonam Project 1 B.V. (hierna te noemen Wonam)
KON. WILHELMINAPLEIN 856
1062 KS AMSTERDAM
NEDERLAND

info@wonam.nl

1. ALGEMEEN
A. Privacy
i. Wonam neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Wonam in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. Geslacht
iii. Adresgegevens
iv. E-mail
v. Telefoon
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
ix. IP-adres
x. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Wonam kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wonam.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. Wonam verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U de mogelijkheid te geven om u in te schrijven voor een woning in Willem;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Bewaartermijnen
i. Wonam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@wonam.nl.

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. Cookies
i. Wonam maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Wonam hebben, stuur dan een verzoek naar info@wonam.nl
iii. Wonam wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Wonam u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Wonam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Wonam u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@wonam.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Wonam veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
ii. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
B. Wij nemen beveiliging serieus
i. Wonam neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@wonam.nl.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
A. Wijzigingen
i. Aangezien Wonam haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer.
B. Versie
i. De huidige versie is 20230117

11. VRAGEN
A. Contactpersoon
i. Wonam heeft Wonam aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar
aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via info@wonam.nl